PERSBERICHT Centrale Dialoog Bonaire

mail ons! info@caribbeanbusinesshub.nl

 

PERSBERICHT  Centrale Dialoog Bonaire

14 februari 2019

 

Eerste vergaderingen Centraal Dialoog Bonaire een feit

 

De Centraal Dialoog Bonaire (CD) is eind 2018 als overlegorgaan geïnstalleerd. Dit orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van het OLB, USIBO, werkgevers (BBE, BONHATA, BHG) en de Kamer van Koophandel en staat onder leiding van de gezaghebber als voorzitter en van een technisch voorzitter.

De Centraal Dialoog wil draagvlak ontwikkelen voor een beleid gericht op een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire. Op 31 januari en 5 februari zijn de eerste vergaderingen gehouden. Daarin zijn twee verklaringen vastgesteld, de Verklaring over het Bestuursakkoord 2018-2022 en de Verklaring over het gebruik van de ‘loonruimte’ als gevolg van de premieverlaging voor werkgevers over 2019.

Verklaring over het Bestuursakkoord 2018-2022
De Centraal Dialoog respecteert de eigen verantwoordelijkheden van partijen voor de uitvoering van het Bestuursakkoord. Tegelijkertijd raken sommige onderwerpen uit dat akkoord ook aan de werkzaamheden van partijen in de Centraal Dialoog. Daarom is de Centraal Dialoog graag betrokken bij het uitvoeren van bepaalde onderdelen van het Bestuursakkoord. Het gaat daarbij met name om job centrum / arbeidsbemiddeling, kinderopvang, sociale huisvesting en algemene sociaaleconomische ontwikkeling.

Verklaring over het gebruik van de ‘loonruimte’ als gevolg van de premieverlaging voor werkgevers over 2019
Hierin staat dat werkgevers, als gevolg van de premieverlaging, de ontstane loonruimte willen gebruiken voor koopkrachtverbetering. Elke onderneming kan zelf bepalen hoe zij dit doet, als het maar bedrijfseconomisch verantwoord is.

Ook wordt unaniem geconcludeerd dat een integraal beleid gericht op armoedebestrijding van groot belang is en dat hierover verder zal worden gesproken in de Centraal Dialoog.
Verder heeft de CD besloten een brief te sturen naar de staatssecretaris van SZW over het belang van een goed sociaal minimum, dat correspondeert met de minimaal noodzakelijke kosten van het levensonderhoud.

De volgende vergadering van Centraal Dialoog Bonaire staat gepland op 15 april.

 

Noot voor de redactie: Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: Jan-Willem van den Braak (technisch voorzitter CD): jwvandenbraak@planet.nl / +31-6-10003308 of Johan Breure (secretaris CD): JBreure@minszw.nl / +31-6-317553578.

           


PRESS RELEASE

February 14th, 2019


First meetings Centraal Dialoog Bonaire a fact

Centraal Dialoog Bonaire (CD) was installed at the end of 2018 as a consultative body. This body consists of representatives from OLB, USIBO, employers (BBE, BONHATA, BHG) and the Chamber of Commerce and is headed by the Lieutenant Governor in the capacity of chairman and a technical chairman.

Centraal Dialoog Bonaire wants to develop support for a policy aimed at a socially, economically and ecologically sustainable Bonaire. The first meetings were held on January 31st and February 5th during which two declarations have been established: the Declaration on the Administrative Agreement 2018-2022 and the Declaration on the use of the ‘wage margin’ as a result of the premium reduction for employers for 2019.

Declaration on the Administrative Agreement 2018-2022
Centraal Dialoog Bonaire respects the parties’ own responsibilities for the implementation of the Administrative Agreement. At the same time, some issues from this agreement also affect the activities of parties in Centraal Dialoog Bonaire. That is why Centraal Dialoog Bonaire is gladly involved in the implementation of certain parts of the Administrative Agreement. This mainly concerns job center / job placement, childcare, social housing and general socio-economic development.

Declaration on the use of the ‘wage margin’ as a result of the premium reduction for employers for 2019

This states that employers want to use the wage margin, resulting from the premium reduction, for improved purchasing power. Each company can decide for itself how it does this, as long as it is business economically justified.

It is also unanimously concluded that an integrated policy aimed at poverty reduction is of great importance. This will be further discussed in Centraal Dialoog Bonaire. Furthermore the CD has decided to send a letter to the State Secretary of SZW regarding the importance of a good social minimum, which corresponds to the minimum necessary costs of living.

The next meeting of Centraal Dialoog Bonaire is scheduled for upcoming April 15th.

Note for the Editor: For more information you can contact Jan-Willem van den Braak (technical chairman CD): jwvandenbraak@planet.nl / +31-6-10003308 or Johan Breure (secretary CD): JBreure@minszw.nl / +31-6-317553578.

 

KOMUNIKADO DI PRENSA

14 di febrüari 2019


Promé reunion Centraal Dialoog Bonaire ta un echo

Centraal Dialoog Bonaire a instalá komo kuerpo konsultivo na fin di 2018. E órgano aki ta konsistí di representantenan di Entidat Públiko Boneiru, USIBO, dunadónan di trabou (BBE, BONHATA, BHG) i Kámara di Komèrsio i ta bou di guia di Gezaghebber den kapasidat di presidente i tambe un presidente tékniko.
Centraal Dialoog Bonaire ke desaroyá un base di sosten pa un maneho dirigí riba un Boneiru sosial, ekonómiko i ekológiko. Riba 31 di yanüari i 5 di febrüari último a tuma lugá e promé reunionnan. Aki a stipulá dos deklarashon: un tokante e akuerdo intergubernamental 2018-2022 i un tokante aplikashon di e ‘espasio finansiero’ a konsekuensia di e redukshon di prima di dunadó di trabou pa 2019.

Deklarashon tokante akuerdo intergubernamental 2018-2022
Centraal Dialoog Bonaire ta respetá responsabilidat propio di partidonan pa loke ta trata ehekushon di e akuerdo intergubernamental. Na mes momentu, algun tópiko di e akuerdo ta toka tambe trabou di e partidonan di Centraal Dialoog Bonaire. P’esei Centraal Dialoog Bonaire ke ta envolví den ehekushon di sierto parti di e akuerdo intergubernamental. Ta trata aki partikularmente di sentro di trabou / mediashon pa trabou, krèsh, bibienda sosial i desaroyo sosial-ekonómiko general.


Deklarashon tokante aplikashon di e ‘espasio finansiero’ a konsekuensia di e redukshon di prima di dunadó di trabou pa 2019

Den esaki dunadónan di trabou ta indiká ku nan ke usa e espasio kreá dor di e redukshon di prima, pa mehorá forsa di kompra, basta esaki ta hustifiká ekonómikamente.

Ademas ta konkluí unánimemente ku polítika integral dirigí riba kombatimentu di pobresa ta di gran importansia i ku lo sigui diskutié den Centraal Dialoog Bonaire. Centraal Dialoog Bonaire a disidí tambe pa manda un karta dirigí pa Sekretario di Estado di SZW tokante e importansia di un bon mínimo sosial ku ta korespondé ku gastunan di bida nesesario.

 E siguiente reunion di Centraal Dialoog Bonaire ta planiá pa dia 15 di aprel próksimo.

Nota pa redakshon: Pa mas informashon tuma kontakto ku Jan-Willem van den Braak (presidente tékniko CD): jwvandenbraak@planet.nl / +31-6-10003308 òf Johan Breure (sekretario CD): JBreure@minszw.nl / +31-6-317553578.

 

©2015 Caribbean Business Hub